เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
10581   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

19/04/2567   จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์รถกู้ชีพ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2567   ซื้อจัดซื้อวัสดุสนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2567   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2567   จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2567   ซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2567   ซื้อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน(สายฝายห้วยกอกสาธารณะประโยชน์) บ้านหนองไผ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2567   จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมวันกตัญญูต่อผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2567   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2567   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายบ่อขยะ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองโก หมู่ที่ 7) บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2567   จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2567   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2567   จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2567   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 85-9275 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 0001-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2567   จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2567   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายข้างบ้าน สท. ทองอิน มาดินดำ) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2567   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกออกแบบรับรองแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2567   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกออกแบบและรับรองแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2567   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกออกแบบและรับรองแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ้านพ่ออ่อน - สระ กรป.กลาง) บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายหน้าวัดสวรรค์คงคาราม) บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายข้างวัดสำราญหินลาด) บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ้านคุณบุญหลาย - นายจันทร์) บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2567   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสมศักดิ์ พรมบุตร) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2567   จ้างโครงการขุดลอกฝายโสกจาน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2567   จ้างปรับปรุงบ่อขยะโดยการปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่พร้อมขุดดินฝังกลบบ่อขยะ บ้านขนวน หมู่ที่ 3 บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2567   จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านขนวน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ้านแม่อรนุช - พ่ออุดม) บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2567   จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2567   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั้ง ๘ แห่ง (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๓๒ วันทำการ (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2567   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ วันทำการ) (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2567   จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขธ 57 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2567   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กษ 9078 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567   จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567   จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567   ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567   ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567   ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่ขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน้าที่ 1ทั้งหมด3
1 2 3 >>