6.3.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริธรรม

กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำโดย นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้างรองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลกุดกว้าง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน ณ บริเวณปากทางเข้าบ้านหนองโก-โนนสะทอน-สำราญหินลาด ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับถนนสายนี้แล้ว ยังแสดงออกถึงร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดกว้างและประชาชนตำบลกุดกว้างในการรณรงค์รักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลกุดกว้างและประชาชนในพื้นที่ตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วย

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด BIG CLEANING DAY

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลกุดกว้าง โดย นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยหน้าหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมทำกิจกรรมอาสาทำความสะอาด BIG CLEANING DAY บริเวณตั้งเวนถนนมะลิวัลย์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้าง ตลอดถึงหน้าเทศบาลตำบลโนนสะอาดและสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก โดยผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลกุดกว้างร่วมกันเก็บขยะ ตัดหญ้า และตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณริมถนนมะลิวัลย์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา ตลอดเส้นทางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้าง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ยังแสดงออกถึงร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดกว้างอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลกุดกว้างตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยอีกด้วย

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม พิธีถวายบังคม พิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลกุดกว้างมีทัศนคติ ค่านิยมตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์