จัดตั้งศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมเทศบาลตำบลกุดกว้าง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ
เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมเทศบาลตำบลกุดกว้าง
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัฒน์ ผกก.สภ.หนองเรือ
นายพิชิต แสนเสนา สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ นางเพชรา พิมพ์พันธ์กุล ท้องถิ่นอำเภอหนองเรือ
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
ผู้แทน ผอ.รพ.หนองเรือ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอหนองเรือ ผอ.รพ.สต.บ้านกม.52 รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ
รพ.สต.บ้านเม็ง รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ผอ.ร.ร.บ้านขนวนนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม
ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์คัดกรองฯ
เพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติดภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต
รวมถึงปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด วิเคราะห์จำแนกระดับความรุนแรง และวางแผน
การดูแลบำบัดรักษาหรือการส่งต่อที่เหมาะสมรวดเร็วและปลอดภัยในการประชุมดังกล่าวมีการตรวจหาสารเสพติด
ในปัสสาวะของพนักงานเทศบาล เพื่อคัดกรองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหน่วยงาน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์