นโยบายการบริหารงาน

 

นโยบายการบริหารงาน

 • นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดกว้าง

  1. นโยบายและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  1. สนับสนุนส่งเสริมสร้างถนนสายหลักและสายรองที่เป็นเส้นทางการคมนาคมรวมไปถึงถนนสู่แหล่งการเกษตรภายในตำบลให้มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นที่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างในเส้นทางการคมนาคมและจุดเสี่ยงตรงที่มีแสงสว่างไม่เพียงพออันก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีท่อระบายน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันน้ำกักขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด เพื่อไว้ใช้สำหรับ
  อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
  5. ส่งเสริมสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร
  6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบลกุดกว้าง

   
  2. นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดชุมชน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนร้านค้าชุมชนกองทุนหมู่บ้าน
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆภายในตำบลเพื่อยกระดับรายได้ให้มีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

  3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

  1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพสู่มาตรฐาน
  3. ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ

  4. นโยบายและแผนพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และประเพณี

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบที่มีในท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นตลอดจนกิจกรรมที่สำคัญในทางศาสนา
  3. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
  5. ส่งเสริมสนับสนุน กีฬาต้านยาเสพติด โดยให้มีกีฬาประจำตำบลเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาไป  สู่กีฬาอาชีพ

  5. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  1. พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับความต้องการภายในชุมชน
  2. สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาดสวยงามน่ามอง
 •  
ข้ามไปยังทูลบาร์
dapurtoto bo togel dapurtoto agen toto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto situs toto sekolahtoto bo togel bo togel toto slot bo togel sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto situs toto situs toto sekolahtoto situs toto situs toto bandar togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel sekolahtoto toto togel sekolahtoto bo togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel situs toto sekolahtoto situs toto situs toto toto togel situs toto situs toto bo togel