กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำโดย นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้างรองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลกุดกว้าง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน ณ บริเวณปากทางเข้าบ้านหนองโก-โนนสะทอน-สำราญหินลาด ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับถนนสายนี้แล้ว ยังแสดงออกถึงร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดกว้างและประชาชนตำบลกุดกว้างในการรณรงค์รักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลกุดกว้างและประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2564-2566 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกด้วย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์