กรมโยธาธิการและผังเมืองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LANDUSE PLAN)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LANDUSE PLAN)ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ผังเมืองทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดควบคุมการก่อสร้างอาคารในรายพื้นที่ ได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสาร และเว็บไซต์

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์