เทศบาลตำบลกุดว้าง จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลกุดว้าง จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ ไม่ทุจริต ไม่ทำผิดวินัย รู้ทิศทางการพัฒนา อย่าง
เข้าใจ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายของรัฐใหม่ๆ อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาการทำงานแบบบูรณาการสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา ปรับปรุง ต่อยอด และถ่ายทอดประสบการณ์สร้างองค์ความรู้
ในการป ฏิบัติงานต่อไป มีนวัตกรรมการทำงานใหม่ๆ มาใช้ในองค์กรเสมอ จัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงา นจ้างเทศบาลตำบลกุดกว้าง จำนวน ๕๙ คน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์