เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบัน และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันและกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โครงการจัด ณ หนองแปนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นโดยมี นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และให้การต้อนรับประธานในพิธี และนายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง กล่าวรายงาน ซึ่ีงการจัดโครงการและกิจกรรมในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ/ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล /ตำรวจ /ทหารจากกรมทหารราบที่ ๘ /ประธานมูลนิธิก่อการดี/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้บริหารสถานศึกษา/ ครู/ นักเรียน/ ตัวแทนบริษัทห้างร้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์