เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หนองแปนสาธารณประโยชน์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หนองแปนสาธารณประโยชน์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยมีนายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จิตอาสา คณะครู และประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ (คูณ) บริเวณริมฝั่งหนองแปนสาธารณประโยชน์ จำนวน 100 ต้น การดำเนินโครงการวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และพื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลและชุมชน เตรียมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ของตำบลกุดกว้าง และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้อันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะของประชาชนในชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์