เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โดยสร้างฐานความรู้
ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่ากัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนีกรัก
องค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความรักใคร่สามสามัคคีภายในองค์กร ทุกคนปฏิบัติตนในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ณ วัดป่ากิตติญานุสรณ์ ตำบลสงเป๊อย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และ วัดถ้ำผาเกิ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย
มีกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกุดกว้าง จำนวน ๕๑ คน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์