เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. ณ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโคกสูง-ขนวนนคร งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมี นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธาน พร้อมด้วย นางชนจันทร์ คลังคำภา นายวิจิตร คุ้มโศก รองนายยกเทศมนตรี นายเกียรติศักดิ์ เจ็กนอก เลขาฯนายกเทศมนตรี นายทวี หม่อมสระ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเตียง โอดพิมพ์ ประธานสภาเทศบาลฯ นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาล นายอาคม จันทเขต รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า เป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนอีกด้วย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์