“เทศบาลตำบลกุดกว้างเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒”

“เทศบาลตำบลกุดกว้างเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒”
วันที่ : ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔เวลา : ๐๙.๐๐ น.
สถานที่ :ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
สภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง และพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และตั้งจ่ายรายการใหม่ พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง ต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์