รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการ”เด็กไทยยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง มอบหมายให้นายวิจิตร คุ้มโศก รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการ”เด็กไทยยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”
ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. เทศบาลตำบลกุดกว้างและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ โดยมีนางดรุณี ศรีบุรินทร์            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ให้การต้อนรับ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องโทษของยาเสพติด ตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง สร้างความภาคภูมิใจ
ในตนเองและเป็นการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์