วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา09.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ที่บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา09.00 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ที่บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง โดยโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเทศบาลตำบลกุดกว้าง คณะกรรมการหมู่บ้านเสนอโครงการจำนวน 3 โครงการ คือ 1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 2. โครงการจัดการขยะในชุมชน 3. โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน นายประดิษฐ์ ศรีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน /อสม. และชาวบ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 เข้าร่วกิจกรรมดังกล่าว และโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก รพสต. ตำบลกุดกว้าง โดยนางมณฑิรา นามมาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดกว้าง นำคณะวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว…….

ทัศนีย์ พันศรี : ข่าว
มณี ศิลาปา : ภาพ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์