วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านขนวน

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 14.00 น.
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านขนวน เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านขนวน โดยมีนายทรงธรรม พานุสิทธิ์ กำนันตำบลกุดกว้าง เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ ทิพยะ ผู้ใหญ่บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 / นายบุญเรือง โอดพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านขนวน หมู่ที่ 3 / นางแสงจันทร์ คลังคำภา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรต่อไป

ข่าว: ทัศนีย์ พันศรี
ภาพ: มณี ศิลาปา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์