รายงานผลการประเมินและขออนุมัติประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์