รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการการพัฒนาระบบการผลิตพืชและการออกแบบระบบการบริหารจัดการโรงคัดแยกผักและผลไม้ กิจกรรมย่อยที่ ๔ การทดลองตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุม รพ.สต.บ้าน กม.๕๒ นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง มอบหมายให้นายวิจิตร คุ้มโศก รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายทวี หม่อมสระ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ: การพัฒนาระบบการผลิตพืชและการออกแบบระบบการบริหารจัดการโรงคัดแยกผักและผลไม้ กิจกรรมย่อยที่ ๔ : การทดลองตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บ.มิตรผล (มิตรภูเวียง)การบรรยายหัวข้อ “การตลาดธุรกิจผักปลอดภัยและวิธีส่งเสริมการขาย การตลาดออนไลน์และสื่อโซเชี่ยล การพัฒนาผลิตภัณท์และ Packaging โดย อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ศรัทธาทิพย์ มีผู้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๕๐ คน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์