ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญสมัยเเรก ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
สมัยสามัญสมัยเเรก ประจำปี 2566โดยมีเรื่องเสนอใหม่ดังนี้
1. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปี พ.ศ.2566เเละสมัยเเรกประจำปี 2567
2. คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดกว้างและข้อราชการอื่นๆที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนชาวตำบลกุดกว้าง
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์