ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัท เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566  โดยมีช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)                                                         

1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/jsjdzq                                                                                               

2. สแกน QR CODE

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์