ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment หรือแบบวัด IIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ของเทศบาลตำบลกุดกว้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment หรือแบบวัด IIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ของเทศบาลตำบลกุดกว้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยให้บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า/ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตำบลกุดกว้าง มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1ปี                              (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์