ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด เงินประยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ข้ามไปยังทูลบาร์