ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆ

1.ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ และเพื่อความรวดเร็ว ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 ข้อที่ 17 กำหนดว่า “…ในกรณี     ที่ผู้มีอำนาจดังกล่าวประสงค์ได้สำเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวเอง…”

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์