งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้างบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 จำนวน 17 หลังคาเรือน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา : 09.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว้างบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้บ้านโนนฟันเรือหมู่ที่ 20 จำนวน 17 หลังคาเรือน เนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านเกิดขัดข้อง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์