นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการ EOC เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ อสม. ทั้ง 3 หมู่บ้าน ทำความสะอาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด เพื่อเตรียมความพร้อมอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ทดสอบระบบประปา ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ เพื่อรองรับผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงสูง ฯ

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 ⏭ เวลา : 10.30 น
⏭ สถานที่ : จุดพักคอย จุดคัดกรอง Community Home quarantine โรงเรียน บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อม คณะผู้บริหาร, นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาล, นายอาคม จันทเขต รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการ EOC เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ อสม. ทั้ง 3 หมู่บ้าน บ้านสำราญหินลาด บ้านหนองโก บ้านโนนสะทอน ร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด เพื่อเตรียมความพร้อมอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ทดสอบระบบประปา ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ เพื่อรองรับผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงสูงของประชาชนตำบลกุดกว้าง ที่จะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาในระบบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และ มีผู้ป่วยที่ต้องนอนในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ขณะนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายไม่มีเตียงให้ผู้ป่วย จำเป็นตัองให้ผู้ป่วยพักกักตัวที่ศูนย์พักคอย ในศูนย์พักคอยนี้ ….
✅ ศูนย์พักคอยดังกล่าว ได้ดำเนินการปรับปรุงและเตรียมความพร้อม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน อสม.เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นสถานที่พักของผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ของชุมชน ที่รอเข้ารับการรักษาตามระบบ ต่อไป
☢ โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 100% เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชนในพื้นที่และเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น ภายไต้นโยบาย ” คนกุดกว้างไม่ทิ้งกัน “
มณี ศิลาปา : ภาพ/ ข่าว
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์