นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายกั้นน้ำโสกจาน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยนายวิจิตร คุ้มโศก รองนายกฯ
นายทวี หม่อมสระ ที่ปรึกษานายกฯ นายเกียรติศักดิ์ เจ็กนอกเลขานุการนายกฯ นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาล นำนายช่างโยธาลงพื้นที่ เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายกั้นน้ำโสกจาน พื้นที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 เดิมเป็นฝายดิน
ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะพัง โดยทำการสำรวจออกแบบใหม่พร้อมประมาณการค่าขุดลอกและก่อสร้าง
โดยคณะผู้บริหารจะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการเร่งด่วนก่อนฤดูน้ำหลากเพื่อให้น้ำส่วนหนึ่ง
ไหลลงสู่หนองกุดกว้าง (ซึ่งปัจจุบันฝายขาดไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้) เพื่อพี่น้องประชาชนทั้งตำบล
และตำบลใกล้เคียงจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์