นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่รณรงค์ การจัดทำถังขยะเปียก ลดโรคร้อน ในตำบลกุดกว้าง

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
ลงพื้นที่รณรงค์”การจัดทำถังขยะเปียก ลดโรคร้อน” พื้นที่บ้านหนองโก หมู่ที่ 7
ซึ่งมีนายอภิชัย อุ่งช้าง ผู้ใหญ่บ้านหนองโก พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.และประชาชน
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีแผนการดำเนินงานในพื้นที่ ครอบคลุมทั้ง 21 หมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะ
เศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อช่วยลดขยะที่ต้นทาง ลดภาระทางงบประมาณของท้องถิ่น
ในการจัดการขยะ และยังช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทำให้ลูกหลาน
ได้อยู่อาศัยในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์