นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง รองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นำโดยนายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง รองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใส พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลกุดกว้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์