นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างลงพื้นที่มอบข้าวสารที่ได้รับการบริจาค และสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง และเยี่ยมติดตามการก่อสร้าง บ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
พร้อมด้วยนายวิจิตร คุ้มโศก รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลกุดกว้าง
ลงพื้นที่มอบข้าวสารที่ได้รับการบริจาค และสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง และเยี่ยมติดตามการก่อสร้าง
บ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”
โดยทีมปฏิบัติการแก้จนตำบลกุดกว้างบ้านนายเสกสรรค์ ภูทองวัน บ้านหนองโก หมู่ที่ 7
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มต่างให้ดีขึ้นตามลำดับต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์