นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ( Zero Waste School ) โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา

23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ( Zero Waste School )

โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา โดยโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลตำบลกุดกว้างจำนวน 30,000 บาท

และโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 10,000 บาท มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 139 คน ครู 16 คน

ซี่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้องและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และมีความตระหนักถึงผลเสีย

ที่จะเกิดขึ้นจากการกำจัดขยะที่ผิดวิธีหรือจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม….

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์