นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพ้ฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี โดยนางจารุวรรณ นามวิชา ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดารงธรรมอำเภอหนองเรือ

เป็นวิทยากร มีสมาชิกกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้างเข้าร่วมโครงการดังกล่าว.จำนวน 50 คน….

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์