นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดกว้าง

27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก

ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดกว้าง มีผู้ปกครองเด็กจาก ศพด. สังกัด ทต.กุดกว้าง

ทั้ง 5 ศูนย์ เข้าอบรม และมีคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู ร.ร.ขนวนนคร

ร่วมเป็นเกียรติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก รพสต.กุดกว้างให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวนนคร…..

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์