ส่วนราชการ

นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

นางสาวปาณิสรา วงษ์พระลับ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสุระศักดิ์ คำอาษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้ามไปยังทูลบาร์