ส่วนราชการ

นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 081 261 5265

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 089 283 6057

นางสาวพนิตตา อมรภัคกำจร

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 089 941 4053

นางสาวกัญญารัตน์ จวนสาง

หัวหน้าสำนักปลัด โทรศัพท์ 061 852 9269

นางรัชนี เพ็งกระโจม

ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ 061 370 1489

นายสุระศักดิ์ คำอาษา

ผู้อำนวยการกองช่าง โทรศัพท์ 081 999 4178

-ตำแหน่งว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ข้ามไปยังทูลบาร์