สำนักปลัดเทศบาล

นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 081 261 5265

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 089 283 6057

นางสาวพนิตตา อมรภัคกำจร

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 089 941 4053

นางสาวกัญญารัตน์ จวนสาง

หัวหน้าสำนักปลัด โทรศัพท์ 061 852 9269

-ตำแหน่งว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ 086 959 6182

นางอุไรลักษณ์ ลีปา

นักพัฒนาชุมชน

นายจักรพงศ์ เตชะนอก

นิติกร

นางสาวชุติกาญจน์ โสกันทัต

นักทรัพยากรบุคคล

นายสุราช อินทรโก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวภัณฑิรา เภาบาง

นักจัดการงานทั่วไป

098-015-7005

-ตำแหน่งว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศาสตรา เพิ่มยินดี

คนงานเครื่องสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

นายพิภพ เสรี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

นางหทัยทิพย์ ชาติศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวทัศนีย์ พันศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชาญวิทย์ ทองจันทร์

ตกแต่งสวน

นายศราวุธ ภาโนชิต

พนักงานดับเพลิง

นายบุญน้อม ทีดี

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายทักษิณ ลุงโชติ

คนงานประจำรถขยะ

นายกรานต์ โนนสุวรรณ

ผู้ช่วยนิติกร

นายมณี ศิลาปา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศุภักษร พรมพั้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

-ตำแหน่งว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

พนักงานขับรถยนต์ โทรศัพท์ 090 970 6071

นายสราวุธ มูลมุลี

พนักงานขับรถยนต์

นางศิริพร เเก่นจันทร์

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายถวิล หวานจิตร์

คนงานประจำรถขยะ

นางปัทมา เเสนใหม่

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางปราณี อุ่งช้าง

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายทองคูณ สารการ

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

-ตำแหน่งว่าง-

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธวัชชัย เป๊ะชาญ

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นำโชค บุดดาหลู่

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายอุดม กองพา

คนงานประจำรถขยะ

ข้ามไปยังทูลบาร์