สำนักปลัด

นายกมล เบ้าวัน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุนันทา สิงห์ขวา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวศุภาภร สกุลหมายมั่น

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายอนิรุธ เเช่มรัมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

-ตำเเหน่งว่าง-

นิติกร

จ่าเอก ณัฐวิโรจน์ สากุล

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

นางวิยะดา ชุมมุง

นักทรัพยากรบุคลากร ปฏิบัติการ

-ตำเเหน่งว่าง-

นักพัฒนาชุมชน

นายศาสตรา เพิ่มยินดี

พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

นายพิภพ เสรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกรานต์ โนนสุวรรณ

ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวพัชรนันท์ แสวงสาย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางหทัยทิพย์ ชาติศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางปราณี อุ่งช้าง

พนักงานสูบน้ำ

นางวนิดา ดีหล้า

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ฟันเรือ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

นายบรรเจิด โพธิ์ฟันเรือ

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายธวัชชัย เป๊ะชาญ

คนงานสูบน้ำ

นายบุญน้อม ทีดี

คนงานสูบน้ำ

นางศิริพร เเก่นจันทร์

คนงานสูบน้ำ

นายวงษ์เดือน บุดดาหลู่

คนงานสูบน้ำ

ข้ามไปยังทูลบาร์