สำนักปลัด

นางสาวปาณิสรา วงษ์พระลับ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวอารีพร อรุณศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวศุภาภร สกุลหมายมั่น

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวนันท์นภัส ผิวนางงาม

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวชุติกาญจน์ โสกันทัต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

-ตำเเหน่งว่าง-

นิติกร

นางสาวกิติยา ตุงคศิริวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

-ตำเเหน่งว่าง-

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศาสตรา เพิ่มยินดี

พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

นายพิภพ เสรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกรานต์ โนนสุวรรณ

ผู้ช่วยนิติกร

นางปัทมา เเสนใหม่

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางหทัยทิพย์ ชาติศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางปราณี อุ่งช้าง

พนักงานสูบน้ำ

นางสาวทัศนีย์ พันศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ฟันเรือ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

นายบรรเจิด โพธิ์ฟันเรือ

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายธวัชชัย เป๊ะชาญ

คนงานสูบน้ำ

นายบุญน้อม ทีดี

คนงานสูบน้ำ

นางศิริพร เเก่นจันทร์

คนงานสูบน้ำ

นายวงษ์เดือน บุดดาหลู่

คนงานสูบน้ำ

ข้ามไปยังทูลบาร์