สำนักปลัด

นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 081 261 5265

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 089 283 6057

นางสาวกัญญารัตน์ จวนสาง

หัวหน้าสำนักปลัด โทรศัพท์ 061 852 9269

นางสาวอารีพร อรุณศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ 061 592 6591

นางสาวภัณฑิรา เภาบาง

นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท์ 064 464 4221

นางสาวชุติกาญจน์ โสกันทัต

นักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 081 707 5708

098-015-7005

นางสาวกิติยา ตุงคศิริวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ 098 015 7005

นายจักรพงศ์ เตชะนอก

นิติกร โทรศัพท์ 080 182 0545

โทรศัพท์ 086 959 6182

นางอุไรลักษณ์ ลีปา

นักพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 086 959 6182

-ตำเเหน่งว่าง-

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศาสตรา เพิ่มยินดี

คนงานเครื่องสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ) โทรศัพท์ 086 852 4728

นายพิภพ เสรี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ โทรศัพท์ 065 846 8644

นางหทัยทิพย์ ชาติศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 098 586 0025

นายกรานต์ โนนสุวรรณ

ผู้ช่วยนิติกร โทรศัพท์ 088 561 9613

นางปัทมา เเสนใหม่

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 095 669 6597

นางสาวทัศนีย์ พันศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทรศัพท์ 091 064 3282

นายมณี ศิลาปา

พนักงานขับรถยนต์ โทรศัพท์ 098 862 0919

นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ฟันเรือ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ โทรศัพท์ 063 959 6320

นายบรรเจิด โพธิ์ฟันเรือ

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โทรศัพท์ 098 785 0070

นางปราณี อุ่งช้าง

คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ โทรศัพท์ 064 089 3548

นายชาญวิทย์ ทองจันทร์

คนสวน โทรศัพท์ 064 707 5523

นายทองคูณ สารการ

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก โทรศัพท์ 084 742 4031

นายศราวุธ ภาโนชิต

พนักงานดับเพลิง

นายธวัชชัย เป๊ะชาญ

คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ

นายบุญน้อม ทีดี

คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ

พนักงานขับรถยนต์ โทรศัพท์ 090 970 6071

นายสราวุธ มูลมุลี

พนักงานขับรถยนต์ โทรศัพท์ 090 970 6071

นางศิริพร เเก่นจันทร์

คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ

นายวงษ์เดือน บุดดาหลู่

คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ

นายทักษิณ ลุงโชติ

คนงานประจำรถขยะ

นายถวิล หวานจิตร์

คนงานประจำรถขยะ

นายอุดม กองพา

คนงานประจำรถขยะ

ข้ามไปยังทูลบาร์