สำนักปลัด

นางสาวปาณิสรา วงษ์พระลับ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-ตำเเหน่งว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวศุภาภร สกุลหมายมั่น

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายอนิรุธ เเช่มรัมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

-ตำเเหน่งว่าง-

นิติกร

-ตำเเหน่งว่าง-

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

นางสาวชุติกาญจน์ โสกันทัต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวนันท์นภัส ผิวนางงาม

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายศาสตรา เพิ่มยินดี

พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

นายพิภพ เสรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกรานต์ โนนสุวรรณ

ผู้ช่วยนิติกร

-ตำเเหน่งว่าง-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางหทัยทิพย์ ชาติศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางปราณี อุ่งช้าง

พนักงานสูบน้ำ

นางวนิดา ดีหล้า

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ฟันเรือ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

นายบรรเจิด โพธิ์ฟันเรือ

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายธวัชชัย เป๊ะชาญ

คนงานสูบน้ำ

นายบุญน้อม ทีดี

คนงานสูบน้ำ

นางศิริพร เเก่นจันทร์

คนงานสูบน้ำ

นายวงษ์เดือน บุดดาหลู่

คนงานสูบน้ำ

ข้ามไปยังทูลบาร์