สมาชิกสภา

นายเตียง โอดพิมพ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง

นางบัวสร้อย เปาริสาร

รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง

นายวีรวุฒิ โพธิ์ฟันเรือ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต ๑

นายนัฐพงษ์ กีมขุนทด.jpg

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต ๑

นายสุริยา ถาหล้าอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต ๑

นายประทวน ศรีสรรค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต ๑

นางสุพรรณ์ โพธิ์ฟันเรือ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต ๑

นางกัลยาภัสร์ ทาสุขศุภสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต ๑

นายวิเชียร จันหัวนา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต ๒

นางสาวทองอินทร์ มาดินดำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต ๒

นางมยุเรช คำป้อง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต ๒

นางทองฤทธิ์ พรมพั้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต ๒

ข้ามไปยังทูลบาร์