สมาชิกสภา

นายเตียง โอดพิมพ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 093 113 2024

นางบัวสร้อย เปาริสาร

รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 087 222 5206

นายนัฐพงษ์ กีมขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1 โทรศัพท์ 094 532 6897

นายสุริยา ถาหล้าอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1 โทรศัพท์ 087 999 5092

นางกัลยาภัสร์ ทาสุขศุภสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1 โทรศัพท์ 063 741 9292

นายวีรวุฒิ โพธิ์ฟันเรือ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1 โทรศัพท์ 063 953 5941

นายประทวน ศรีสรรค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1 โทรศัพท์ 093 326 4335

นางสุพรรณ์ โพธิ์ฟันเรือ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1 โทรศัพท์ 094 357 3013

นางสาวทองอินทร์ มาดินดำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 2 โทรศัพท์ 098 561 9644

นายวิเชียร จันหัวนา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 2 โทรศัพท์ 095 169 4825

นางมยุเรช คำป้อง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 2 โทรศัพท์ 091 860 4443

นางทองฤทธิ์ พรมพั้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 2 โทรศัพท์ 084 553 6641

ข้ามไปยังทูลบาร์