คณะผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

นางเเสงจันทร์ คลังคำภา

นางเเสงจันทร์ คลังคำภา

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง (๑)

นายวิจิตร  คุ้มโศก

นายวิจิตร คุ้มโศก

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง (๒)

นายทวี หม่อนสระ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

นายเกียรติศักดิ์ เจ๊กนอก

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย

2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน

ข้ามไปยังทูลบาร์