คณะผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 098 863 5398

นางเเสงจันทร์ คลังคำภา

นางเเสงจันทร์ คลังคำภา

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง (1) โทรศัพท์ 083 415 4592

นายวิจิตร  คุ้มโศก

นายวิจิตร คุ้มโศก

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง (2) โทรศัพท์ 093 380 2859

นายทวี หม่อนสระ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 097 021 8149

นายเกียรติศักดิ์ เจ๊กนอก

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 083 343 4705

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย

2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน

ข้ามไปยังทูลบาร์