กองช่าง

นายสุระศักดิ์ คำอาษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเมฆวิชิต มูลพิมพ์

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายสมัย สิทธิอุปัชชาย์

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

นายสมชาย มีตา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายศราวุฒิ ชาติศรี

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวศุภักษา พรมพั้ว

คนงานทั่วไป

นายภาสกร เสรีสกุลชัย

พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

ข้ามไปยังทูลบาร์