กองช่าง

นายสุระศักดิ์ คำอาษา

ผู้อำนวยการกองช่าง โทรศัพท์ 081 999 4178

นายสมชาย มีตา

เจ้าพนักงานธุรการ โทรศัพท์ 092 730 1375

นายเมฆวิชิต มูลพิมพ์

นายช่างโยธา โทรศัพท์ 087 224 1436

นายสมัย สิทธิอุปัชชาย์

นายช่างไฟฟ้า โทรศัพท์ 086 864 2743

นายศราวุฒิ ชาติศรี

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า โทรศัพท์ 089 218 4188

นางสาวศุภักษร พรมพั้ว

คนงานทั่วไป

นายภาสกร เสรีสกุลชัย

พนักงานขับรถยนต์

ข้ามไปยังทูลบาร์