กองคลัง

นางรัชนี เพ็งกระโจม

ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ 061 370 1489

นางสาวจันทนา ลือแสน

นักวิชาการคลัง

นางสาวพรรณษา คงเมือง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ตำเเหน่งว่าง-

นักวิชาการการเงินและบัญชี

-ตำเเหน่งว่าง-

นักวิชาการการเงินและบัญชี

-ตำแหน่งว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

-ตำเเหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศิรินทิพย์ หมอดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพัชรินทร์ ชาติมนตรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนันทวัน ทีดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ข้ามไปยังทูลบาร์