กองการศึกษา

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โทรศัพท์ 089 283 6057

นายณัฏฐนันท์ พิมพาศรี

นักวิชาการศึกษา

นางนิศรา มะนาวนอก

ครู ศพด.กุดกว้าง

นางมณีวรรณ ศิริขันธ์

ครู ศพด.กุดกว้าง

นางประนมไพร ท้าวโสม

ครู ศพด.ขนวนนคร

นางละอองดาว สุนทรแต

ครู ศพด.บะยาวโนนฟันเรือ

นางสาวกรองแก้ว คำเวียง

ครู ศพด.สำราญหินลาด

นางอรทัย ปัญญาสิม

ครู ศพด.วัดจุมพล

นางสาวรัชณีกร ห่อคนดี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวลพัทร์ลดาภร แผ่นสุวรรณ์

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.ขนวนนคร

นางสาวสายฝน แสนเศษ

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.บะยาวโนนฟันเรือ

นางตรีนวลนุช พลมั่น

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.สำราญหินลาด

ข้ามไปยังทูลบาร์
dapurtoto bo togel dapurtoto agen toto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto situs toto sekolahtoto bo togel bo togel toto slot bo togel sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto situs toto situs toto sekolahtoto situs toto situs toto bandar togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel sekolahtoto toto togel sekolahtoto bo togel sekolahtoto sekolahtoto bo togel situs toto sekolahtoto situs toto situs toto toto togel situs toto situs toto bo togel