กองการศึกษา

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โทรศัพท์ 089 283 6057

นายณัฏฐนันท์ พิมพาศรี

นักวิชาการศึกษา

นางนิศรา มะนาวนอก

ครู ศพด.กุดกว้าง

นางมณีวรรณ ศิริขันธ์

ครู ศพด.กุดกว้าง

นางประนมไพร ท้าวโสม

ครู ศพด.ขนวนนคร

นางละอองดาว สุนทรแต

ครู ศพด.บะยาวโนนฟันเรือ

นางสาวกรองแก้ว คำเวียง

ครู ศพด.สำราญหินลาด

นางอรทัย ปัญญาสิม

ครู ศพด.วัดจุมพล

นางสาวรัชณีกร ห่อคนดี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวลพัทร์ลดาภร แผ่นสุวรรณ์

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.ขนวนนคร

นางสาวสายฝน แสนเศษ

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.บะยาวโนนฟันเรือ

นางตรีนวลนุช พลมั่น

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.สำราญหินลาด

ข้ามไปยังทูลบาร์