กองการศึกษา

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โทรศัพท์ 089 283 6057

นายณัฏฐนันท์ พิมพาศรี

นักวิชาการศึกษา

นางละอองดาว สุนทรแต

ครู ศพด.บะยาวโนนฟันเรือ

นางนิศรา มะนาวนอก

ครู ศพด.กุดกว้าง

นางมณีวรรณ ศิริขันธ์

ครู ศพด.กุดกว้าง

นางประนมไพร ท้าวโสม

ครู ศพด.ขนวนนคร

นางสาวกรองแก้ว คำเวียง

ครู ศพด.สำราญหินลาด

นางอรทัย ปัญญาสิม

ครู ศพด.วัดจุมพล

นางสาวลพัทร์ลดาภร แผ่นสุวรรณ์

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.ขนวนนคร

นางสาวรัชณีกร ห่อคนดี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางตรีนวลนุช พลมั่น

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.สำราญหินลาด

นางสาวสายฝน แสนเศษ

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.บะยาวโนนฟันเรือ

ข้ามไปยังทูลบาร์