กองการศึกษา

นายอาคม จันทเขต

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โทรศัพท์ 089 283 6057

-ตำแหน่งว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายณัฏฐนันท์ พิมพาศรี

นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ 098 161 8481

นางละอองดาว สุนทรแต

ครู ศพด.บะยาวโนนฟันเรือ โทร 083 415 4592

นางนิศรา มะนาวนอก

ครู ศพด.กุดกว้าง โทรศัพท์ 086 218 6358

นางมณีวรรณ ศิริขันธ์

ครู ศพด.กุดกว้าง โทรศัพท์ 098 142 9162

นางประนมไพร ท้าวโสม

ครู ศพด.ขนวนนคร โทรศัพท์ 083 664 6826

นางสาวกรองแก้ว คำเวียง

ครู ศพด.สำราญหินลาด โทรศัพท์ 083 357 7005

นางอรทัย ปัญญาสิม

ครู ศพด.วัดจุมพล โทรศัพท์ 082 855 0004

นางสาวลพัทร์ลดาภร แผ่นสุวรรณ์

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.ขนวนนคร โทรศัพท์ 084 553 6641

นางสาวรัชณีกร ห่อคนดี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ 089 240 2795

นางตรีนวลนุช พลมั่น

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.สำราญหินลาด โทรศัพท์ 082 742 7060

นางสาวสายฝน แสนเศษ

ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.บะยาวโนนฟันเรือ โทรศัพท์ 087 855 9771

ข้ามไปยังทูลบาร์