ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำหนองแปน

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมคณะบริหารฯ

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำหนองแปน

ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

พัฒนาระบบชลประทาน และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์