1.1.4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา( Goals)
---------------------------------------------

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ตำบลกุดกว้างน่าอยู่  คู่เศรษฐกิจยั่งยืน  บริหารจัดการสังคมคุณภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม”

2. พันธกิจการพัฒนาตำบลกุดกว้าง

 1. พัฒนาประสิทธิภาพบุคคลในท้องถิ่น
 2. พัฒนาพื้นที่การเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดมุ่งสู่เกษตรพอเพียงและผสมผสาน
 3. ดการศึกษาและวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยจัดให้มีน้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การจราจรสะดวก และปลอดภัย คูคลองใสสะอาด 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
 6. พัฒนาแหล่งเศรษฐกิจ/วิสาหกิจชุมชนในตำบลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 7. จัดระบบข้อมูลข่าวสารระดับตำบล
 8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสานึกที่ดีในการป้องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. การเสริมสร้างสมรรถนะของคนพร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ   
 2. การส่งเสริมการแปรสภาพพื้นที่ที่ว่างเปล่าที่มีอยู่แล้วบริหารการจัดการใหม่และนำวัตถุดิบในชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและผสมผสาน
 3. การกระตุ้นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านเพื่อนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
 4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน  ความพอเพียงลดการพึ่งพา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
 6. ขยายศูนย์รวมเศรษฐกิจภายในชุมชน
 7. การขยายศูนย์ข้อมูล  ข่าวสาร  เทคโนโลยี  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในชุมชน
 8. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดี สวยงาม และยั่งยืน
---------------------------------------
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี เพื่อรองรับการขยายความเจริญของเมืองอย่างเป็นระบบและเหมาะสม  ประกอบด้วย

 1. พัฒนาการใช้ที่ดิน
 2. การพัฒนาคมนาคมและไฟฟ้าสาธารณะ
 3. การบริการด้านประปา
 4. พัฒนาระบบการจราจร

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับปรุงทางระบายน้ำ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่นและพัฒนาภูมิทัศน์ของท้องถิ่นให้สวยงาม ประกอบด้วย

 1. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
 2. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้และเพิ่มรายได้ การลงทุนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย

 • พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการกีฬาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย

 1. ส่งเสริมการสุขภาพอนามัยของประชาชน
 2. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
 3. พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
 4. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
 5. สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงาน การบริการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมรวมทั้งการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย

 1. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลาการ
 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 3. ส่งเสริมพัฒนาการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 4. พัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
 5. พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร
ข้ามไปยังทูลบาร์