ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดกว้างตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  โดยมีช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้

1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/jsjdzq

2. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้

     

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์