ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน คือ บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ดังนี้

1. https://itas.nacc.go.th/go/iit/jsjdzq

2. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์