กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด BIG CLEANING DAY

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลกุดกว้าง โดย นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยหน้าหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมทำกิจกรรมอาสาทำความสะอาด BIG CLEANING DAY บริเวณตั้งเวนถนนมะลิวัลย์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้าง ตลอดถึงหน้าเทศบาลตำบลโนนสะอาดและสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก โดยผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลกุดกว้างร่วมกันเก็บขยะ ตัดหญ้า และตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณริมถนนมะลิวัลย์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา ตลอดเส้นทางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้าง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ยังแสดงออกถึงร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดกว้างอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลกุดกว้างตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2564-2566 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกด้วย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์