สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สภาพทั่วไป

สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปมีสภาพอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน คือ ฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ในฤดูหนาวได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อให้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วนในฤดูฝนได้รับ อิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่อให้เกิดความชุ่มชื้น  มีฝนตกโดยทั่วไป

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลกุดกว้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดกว้าง   อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 โดยห่างจากตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น 58 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนทัน , ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น,ตำบลสระพัง อำเภอภูเขียว,ตำบลสามสวน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเม็ง,ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เนื้อที่
เทศบาลตำบลกุดกว้างมีพื้นที่รวม 132.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82,762.50 ไร่ 

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มดินมีดินกรวดปนทรายเป็นส่วนใหญ่และมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ หนองแปนและมีลำน้ำเชิญไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เลี้ยงโคและกระบือ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เป็นต้น                        
                       
เขตการปกครอง   
แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง
หมู่ที่ 3 บ้านขนวน
หมู่ที่ 4 บ้านกุดกว้าง
หมู่ที่ 5 บ้านโนนดู่
หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก
หมู่ที่ 8 บ้านสำราญหินลาด
หมู่ที่ 9 บ้านบะยาว
หมู่ที่ 10 บ้านโนนฟันเรือ
หมู่ที่ 12 บ้าน กม. 52
หมู่ที่ 13  บ้านโนนสะทอน
หมู่ที่ 14 บ้านหนองดินกี่
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุง
หมู่ที่ 16 บ้านโนนสง่า
หมู่ที่ 17 บ้านขนวนนคร
หมู่ที่ 18 บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 19 บ้านบะยาวสันติสุข
หมู่ที่ 20 บ้านโนนฟันเรือ
หมู่ที่ 21 บ้านหนองไผ่พัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดกว้าง บางส่วน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์