วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  (Vision)

“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่ประเพณีวัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ   (Mission)  

 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม
 4. จัดให้มีและบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 5. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย
 6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ( Target )

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และการศึกษาที่ดีขึ้น
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
 3. เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
 4. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 5. ชุมชน และสังคม มีความสงบเรียบร้อย
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
 7. ประชาชนทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
ข้ามไปยังทูลบาร์