วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา( Goals)

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ตำบลกุดกว้างน่าอยู่  คู่เศรษฐกิจยั่งยืน  บริหารจัดการสังคมคุณภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพ  การจัดการสิ่งแวดล้อม”

 
2. พันธกิจการพัฒนาตำบลกุดกว้าง

 1. พัฒนาประสิทธิภาพบุคคลในท้องถิ่น
 2. พัฒนาพื้นที่การเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดมุ่งสู่เกษตรพอเพียงและผสมผสาน
 3. ดการศึกษาและวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยจัดให้มีน้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การจราจรสะดวก และปลอดภัย คูคลองใสสะอาด 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
 6. พัฒนาแหล่งเศรษฐกิจ/วิสาหกิจชุมชนในตำบลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 7. จัดระบบข้อมูลข่าวสารระดับตำบล
 8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสานึกที่ดีในการป้องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน

 
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. การเสริมสร้างสมรรถนะของคนพร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ   
 2. การส่งเสริมการแปรสภาพพื้นที่ที่ว่างเปล่าที่มีอยู่แล้วบริหารการจัดการใหม่และนำวัตถุดิบในชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและผสมผสาน
 3. การกระตุ้นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านเพื่อนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
 4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน  ความพอเพียงลดการพึ่งพา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
 6. ขยายศูนย์รวมเศรษฐกิจภายในชุมชน
 7. การขยายศูนย์ข้อมูล  ข่าวสาร  เทคโนโลยี  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในชุมชน
 8. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดี สวยงาม และยั่งยืน
ข้ามไปยังทูลบาร์