ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี เพื่อรองรับการขยายความเจริญของเมืองอย่างเป็นระบบและเหมาะสม  ประกอบด้วย

 1. พัฒนาการใช้ที่ดิน
 2. การพัฒนาคมนาคมและไฟฟ้าสาธารณะ
 3. การบริการด้านประปา
 4. พัฒนาระบบการจราจร

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับปรุงทางระบายน้ำ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่นและพัฒนาภูมิทัศน์ของท้องถิ่นให้สวยงาม ประกอบด้วย

 1. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
 2. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้และเพิ่มรายได้ การลงทุนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย

 • พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการกีฬาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย

 1. ส่งเสริมการสุขภาพอนามัยของประชาชน
 2. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
 3. พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
 4. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
 5. สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงาน การบริการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมรวมทั้งการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย

 1. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลาการ
 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 3. ส่งเสริมพัฒนาการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 4. พัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
 5. พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร

นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดกว้าง

1. นโยบายและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. สนับสนุนส่งเสริมสร้างถนนสายหลักและสายรองที่เป็นเส้นทางการคมนาคมรวมไปถึงถนนสู่แหล่งการเกษตรภายในตำบลให้มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นที่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างในเส้นทางการคมนาคมและจุดเสี่ยงตรงที่มีแสงสว่างไม่เพียงพออันก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีท่อระบายน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันน้ำกักขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด เพื่อไว้ใช้สำหรับ
อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
5. ส่งเสริมสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร
6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบลกุดกว้าง

2. นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดชุมชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนร้านค้าชุมชนกองทุนหมู่บ้าน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆภายในตำบลเพื่อยกระดับรายได้ให้มีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพสู่มาตรฐาน
3. ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ

4. นโยบายและแผนพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และประเพณี

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบที่มีในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นตลอดจนกิจกรรมที่สำคัญในทางศาสนา
3. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมสนับสนุน กีฬาต้านยาเสพติด โดยให้มีกีฬาประจำตำบลเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาไป  สู่กีฬาอาชีพ

5. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับความต้องการภายในชุมชน
2. สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาดสวยงามน่ามอง

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์