ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา 


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537    ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลกุดกว้าง

องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง ได้เปลี่ยนสถานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลกุดกว้าง ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้     เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ตามประกาศและหลักการแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังกล่าว เทศบาลตำบลกุดกว้าง จึงได้จัดตั้งขึ้น

ข้ามไปยังทูลบาร์