นโยบายการบริหารงาน

 

นโยบายการบริหารงาน

 • นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดกว้าง

  1. นโยบายและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  1. สนับสนุนส่งเสริมสร้างถนนสายหลักและสายรองที่เป็นเส้นทางการคมนาคมรวมไปถึงถนนสู่แหล่งการเกษตรภายในตำบลให้มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นที่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างในเส้นทางการคมนาคมและจุดเสี่ยงตรงที่มีแสงสว่างไม่เพียงพออันก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีท่อระบายน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันน้ำกักขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด เพื่อไว้ใช้สำหรับ
  อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
  5. ส่งเสริมสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร
  6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบลกุดกว้าง

   
  2. นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดชุมชน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนร้านค้าชุมชนกองทุนหมู่บ้าน
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆภายในตำบลเพื่อยกระดับรายได้ให้มีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

  3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

  1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพสู่มาตรฐาน
  3. ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ

  4. นโยบายและแผนพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และประเพณี

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบที่มีในท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นตลอดจนกิจกรรมที่สำคัญในทางศาสนา
  3. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
  5. ส่งเสริมสนับสนุน กีฬาต้านยาเสพติด โดยให้มีกีฬาประจำตำบลเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาไป  สู่กีฬาอาชีพ

  5. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  1. พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับความต้องการภายในชุมชน
  2. สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาดสวยงามน่ามอง
 •  
ข้ามไปยังทูลบาร์