ข้อมูลผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 098 015 7005

นางเเสงจันทร์ คลังคำภา

นางเเสงจันทร์ คลังคำภา

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง (1) โทรศัพท์ 083 415 4592

นายวิจิตร  คุ้มโศก

นายวิจิตร คุ้มโศก

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง (2) โทรศัพท์ 093 380 2859

นายทวี หม่อนสระ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 097 021 8149

นายเกียรติศักดิ์ เจ๊กนอก

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง โทรศัพท์ 083 343 4705

ข้ามไปยังทูลบาร์